Zadajte heslo pre pokračovanie

Pokračovať
Pokračovať

Dotazník

Spoločnosť Prostoxx, s. r. o., so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 53 635 647 upozorňuje klienta, že tento investičný dotazník slúži k vyhodnoteniu toho, či odborné znalosti a skúsenosti klienta v oblasti investícii sú v rozsahu umožňujúcom klientovi dôkladne uvážiť všetky riziká súvisiace s požadovanou investičnou službou, zároveň sú tieto informácie potrebné na posúdenie, či produkt o ktorý má klient záujem je zodpovedajúci k jeho investičnému profilu, resp. ktorý z našich produktov má zodpovedajúce kritéria vyhovujúce jeho investičnému profilu.


Pre pokračovanie musíte vyplniť celý dotazník. Prosím skontrolujte si svoje odpovede.1. Odkiaľ pochádzajú Vaše finančné prostriedky, ktoré plánujete investovať?

2. Aký stupeň investičného rizika straty Vašich investícií ste ochotný akceptovať?

3. Ktoré z nižšie uvedených tvrdení najlepšie vystihuje účel Vašej investície?

4. Aké sú Vaše investičné ciele?


5. Čím je charakteristická akcia?

6. Uveďte prosím Vaše skúsenosti s investovaním do finančných nástrojov:

Dlhopisy, dlhopisové podielové fondy
Zmiešané, akciové a realitné podielové fondy
Akcie
Deriváty, obchodovanie na úver, resp. na páku

7. Máte pracovnú skúsenosť (za posledných 10 rokov) a/alebo ste získal vzdelanie v odbore, ktoré súvisí s kapitálovým trhom, finančnými službami či investovaním do finančných nástrojov?

8. Na aké obdobie plánujete investovať finančné prostriedky?

9. Radi by ste investovali finančné prostriedky, tak aby odborne zdatná osoba na základe expertných trhových analýz aktívne spravovala vaše investície s cieľom dosiahnutia čo najlepšieho výsledku bez toho aby ste Vy museli aktívne sledovať vývoj na finančných trhoch?

10. V súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) záväzne vyhlasujem, že:
finančné prostriedky, ktoré plánujem použiť na investíciu do niektorého z produktov finančných inštitúcií, s ktorými má spoločnosť Prostoxx s. r. o. uzatvorenú písomnú zmluvu,

11. Prehlasujem, že obchod na ktorý sa majú predmetné finančné prostriedky použiť

12. Prehlasujem, že som politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu

13. V prípade, že ide o právnickú osobu (resp. fyzickú osobu podnikateľa/združenie majetku):

Ako sme Vás informovali vyššie, sme povinný overiť Vašu totožnosť. Tento proces je možné realizovať jednoduchým spôsobom a to tak, že nám zašlete scan Vášho občianskeho preukazu a dokladu potvrdzujúcu adresu, ktorú ste uviedli v informáciách vyššie a ktorú máte uvedené v občianskom preukaze (napr. faktúra za elektrinu, od mobilného operátora, výpis z účtu,...). Doklad nesmie byť starší ako 6 mesiacov

Presuňte prílohu alebo kliknite pre jej nahratie (max 5MB)

{{file.name}}

Presuňte prílohu alebo kliknite pre jej nahratie (max 5MB)

{{file.name}}

Presuňte prílohu alebo kliknite pre jej nahratie (max 5MB)

{{file.name}}

Vyhodnotenie odpovedí a informácie podľa zákona 186/2009 Z. z. mám záujem zaslať:

Po vyplnení tohto dotazníka Vám záznam o výkone finančného sprostredkovania bude odoslaný na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácií.

Odoslať a vyhodnotiť
Odosielam

Vážený klient,

odpovede ktoré ste zadali znamenajú, že nemáte dostatočné skúsenosti a vedomosti, ktoré sú nevyhnutné pre porozumenie komplexu a rizík zahrnutých v investovaní s konkrétnym ponúkaným alebo požadovaným druhom finančného nástroja alebo požadovanej investičnej služby. Produkty, ktoré ponúkame sú veľmi rizikové a premenlivé. Klienti môžu stratiť všetky ich investované finančné prostriedky. S poľutovaním Vám musíme tentokrát oznámiť, že nie je možné spracovať Vašu požiadavku pre otvorenie obchodného účtu. Odporúčame Vám, pred ďalším požiadaním o otvorenie obchodného účtu nazbierať viac vedomostí o oblasti investovania s konkrétnym ponúkaným alebo požadovaným druhom finančného nástroja alebo požadovanej investičnej služby. Prosím vezmite na vedomie, že poskytnutím súčasného ohodnotenia nebudete môcť požiadať o otvorenie obchodného účtu nasledujúcich 30 dní.

Vážený klient/ka {{ contact_information.name ?? 'Name' }} {{ contact_information.surname ?? 'Surname' }},

na základe vyhodnotenia Vašich odpovedí v Teste klienta Sme povinní Vás upozorniť, že nemáte dostatok znalostí a skúseností v oblasti investovania týkajúce sa konkrétneho ponúkaného alebo požadovaného druhu finančného nástroja, požadovanej investičnej služby alebo vedľajšej služby a tieto sme vyhodnotili pre Vás ako neprimerané. Napriek tomuto upozorneniu sa môžete rozhodnúť investovať do konkrétneho finančného nástroja alebo využiť investičnú službu, vedľajšiu službu, avšak v tomto prípade robíte takéto rozhodnutie plne na vlastnú zodpovednosť.

Beriem na vedomie, že takýto prístup nezodpovedá mojim odborným znalostiam a skúsenostiam, ktoré sú potrebné pre pochopenie súvisiacich rizík, napriek tomu mám záujem investovať.

Neakceptujem
Neakceptujem
Akceptujem
Akceptujem

Vážený klient/ka {{ contact_information.name ?? 'Name' }} {{ contact_information.surname ?? 'Surname' }},

na základe vyhodnotenia Vášho testu klienta sme Vás upozornili, že nemáte dostatok znalostí a skúseností v oblasti investovania týkajúce sa konkrétneho ponúkaného alebo požadovaného druhu finančného nástroja, požadovanej investičnej služby alebo vedľajšej služby a tieto sme vyhodnotili pre Vás ako neprimerané. Na základe nášho upozornenia ste sa rozhodli, že nechcete investovať do konkrétneho finančného nástroja alebo využiť investičnú službu alebo vedľajšiu službu.

Týmto Vám ďakujeme za Váš čas a záujem o služby našej spoločnosti.

Vážený klient/ka {{ contact_information.name ?? 'Name' }} {{ contact_information.surname ?? 'Surname' }},

V dotazníku ste ako možnosť zaslania vyhodnotenia Vašich odpovedí a informácií podľa zákona 186/2009 Z. z. zvolili papierovú formu na adresu. Váš dotazník v tejto chvíli spracúvame a v dohľadnej dobe Vám na zadanú adresu zašleme jeho kópiu, jeho vyhodnotenie a ostané zákonné informácie podľa zákona 186/2009 Z. z.

Vážený klient/ka {{ contact_information.name ?? 'Name' }} {{ contact_information.surname ?? 'Surname' }},

na základe vyhodnotenia Vašich odpovedí v teste klienta sú pre Vás vhodné nasledujúce investičné produkty:

 • Akcie
 • Dlhopisy
 • Podielové fondy, ETF fondy
 • Riadené portfólio

Spoločnosť Prostoxx, s. r. o. Vám ako samostatný finančný agent v sektore kapitálového trhu poskytla prostriedkami diaľkovej komunikácie všetky potrebné informácie o možnostiach investovania a zároveň Vás poučila o rizikách vyplývajúcich z investovania na finančných trhoch. V záujme odborného posúdenia Vašich znalostí a skúseností, investičných cieľoch a vzťahu k riziku v súvislosti s investovaním na finančných trhoch ste vyplnili Dotazník a na základe jeho vyhodnotenia Vám spoločnosť Prostoxx, s. r. o. odporučila investovanie do konkrétnych vyššie uvedených finančných nástrojov.
Kópiu Vášho vyplneného dotazníka sme Vám zaslali na Váš e-mail spolu s vyhodnotením Vašich odpovedí a ostanými informáciami podľa zákona 186/2009 Z. z. V prípade ak dané údaje nesedia s tým ako ste odpovedali, tak nás prosím bezodkladne kontaktujte.
Vzhľadom ku skutočnosti, že sme ako SFA povinný podľa článku 58 delegovaného nariadenia komisie EÚ 2017/565 mať s klientom počas poskytovania finančného sprostredkovania uzavretú zmluvu predkladáme Vám tento návrh Zmluvy o finančnom sprostredkovaní.

Stiahnuť
 • som sa oboznámil a súhlasím s obsahom návrhu zmlúv a ich súčastí
 • som sa oboznámil s VOP
 • zodpovedám za úplnosť, správnosť a pravdivosť uvedených údajov
 • som nahral a dokladoval svoju totožnosť
Odoslať návrh zmluvy
Odosielam návrh zmluvy

Vážený klient,

prostredníctvom webovej stránky www.prostoxx.sk ste doručil našej spoločnosti Návrh na uzatvorenie Zmluvy o finančnom sprostredkovaní. Tento Váš Návrh v plnom rozsahu prijímame a týmto zároveň potvrdzujeme, že týmto dochádza k uzatvoreniu Zmluvy o finančnom sprostredkovaní, ktorá zároveň nadobúda platnosť a účinnosť.

OTVORIŤ ÚČET OTVORIŤ ÚČET

Vážený klient,

prostredníctvom webovej stránky www.prostoxx.sk ste doručil našej spoločnosti Návrh na uzatvorenie Zmluvy o finančnom sprostredkovaní. Tento Váš Návrh v plnom rozsahu prijímame a týmto zároveň potvrdzujeme, že týmto dochádza k uzatvoreniu Zmluvy o finančnom sprostredkovaní, ktorá zároveň nadobúda platnosť a účinnosť.

OTVORIŤ ÚČET OTVORIŤ ÚČET

Kontakt

Adresa

BBC1 - Blok A
Plynárenská 1
821 09 Bratislava

Telefónne číslo 0917 329 986

Sledujte nás:


© 2024 PROSTOXX, s.r.o.

🍪 Cookies

Cookies používame na ukladanie, prístup a spracovanie osobných údajov, aby sme vám poskytli ten najlepší online zážitok. Kliknutím na tlačidlo Prijať súbory cookie súhlasíte s ukladaním všetkých súborov cookie a zabezpečujete najlepší výkon webovej stránky. Kliknutím na položku Nastavenia súborov cookie môžete upraviť preferencie súborov cookie alebo odvolať súhlas.

Nastavenia cookies


Kontrola súborov cookie

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nám umožňujú jednoznačne identifikovať váš prehliadač alebo zariadenie. Súbory cookie zvyčajne fungujú tak, že vášmu zariadeniu priradia jedinečné číslo a vo vašom prehliadači ich ukladajú webové stránky, ktoré navštívite, ako aj poskytovatelia služieb tretích strán pre tieto webové stránky. Pod pojmom cookies treba brať do úvahy ďalšie technológie, ako sú SDK, pixely a lokálne úložisko.


Ak je povolené

Môžeme vás rozpoznať ako zákazníka, ktorý umožňuje prispôsobené služby, obsah a reklamu, efektívnosť služieb a rozpoznávanie zariadení pre zvýšenie bezpečnosti
Vaše skúsenosti môžeme zlepšiť na základe vašej predchádzajúcej relácie
Môžeme sledovať vaše preferencie a prispôsobiť služby
Výkon webovej stránky môžeme zlepšiť.


Ak je zakázané

Nebudeme si môcť zapamätať vaše predchádzajúce relácie, čo nám neumožní prispôsobiť webovú stránku vašim preferenciám
Bez súborov cookie nemusia byť niektoré funkcie k dispozícii a používateľská skúsenosť sa zníži


Striktne nevyhnutné znamená, že základné funkcie Webovej stránky nie je možné poskytovať bez ich používania. Pretože tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie a zabezpečenie funkcií a služieb webových stránok, nemôžete sa odhlásiť z používania týchto technológií. Stále ich môžete blokovať vo svojom prehliadači, ale môže to spôsobiť nefunkčnosť základných funkcií webových stránok.

 • Setting privacy preferences
 • Bezpečné prihlásenie
 • Zabezpečené pripojenie počas využívania služieb
 • Vypĺňanie formulárov

Analýza a sledovania ako používate webovú stránku.

 • Najprezeranejšie stránky
 • Interakcia s obsahom
 • Analýza chýb
 • Testovanie a meranie efektivity

Webová stránka môže využívať reklamné a marketingové technológie tretích strán.

 • Propagovanie našich služieb na iných platformách a webových stránkach
 • Meranie efektivity našich kampaní